Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 240 - 420 δόσεων - - πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών

Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών - εξωδικαστικού μηχανισμού - ρύθμισης οφειλών

Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων είναι μια λύση όλα σε ένα. Μιλάμε για μια ολιστική λύση είτε έχετε διαφορές σε δάνεια, είτε οφειλές προς Δημόσιο & Ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής. Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη.

Επίσης αν έχετε δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορείτε και να τα ρυθμίσετε μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων.

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο και αποφύγετε την προσφυγή στα δικαστήρια.

 

Αυτό όχι μόνο εξορθολογίζει τη διαδικασία, αλλά και ελαχιστοποιεί το άγχος και την αβεβαιότητα, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στο να προχωρήσετε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Είτε είστε ιδιώτης είτε επιχείρηση, η επιλογή της συνδρομής εμπειρογνωμόνων μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκά αποτελέσματα, ενώ σας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία της περιήγησης σε πολύπλοκες νομικές διαδικασίες.

Η πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών μπορεί να δώσει ουσιαστική – ολιστική λύση. Ο Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων είναι μια Ηλεκτρονική Διαδικασία για τη Ρύθμιση Οφειλών.

Ρυθμίστε τις οφειλές σας προς πιστωτές – τράπεζες, διαχειριστές δανείων, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ – εύκολα και γρήγορα μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών - εξωδικαστικού μηχανισμού - ρύθμισης οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης ΔΕΝ έχει έχει πλέον τον περιορισμό που ίσχυε στο παρελθόν για το 90% οφειλών σε έναν μόνο φορέα.

Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων:

• Σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης ή αίτηση για την κήρυξή τους σε πτώχευση ή για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία του ν.3588/2007 ή αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017 ή αίτηση υπερχρεωμένων του ν.3869/2010 ή αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του ν.4605/2019. 

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρξει πρώτα παραίτηση από αυτές τις διαδικασίες πριν την υποβολή της ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό του ν.4738/2020.

• Για εκείνους που έχουν υπαχθεί σε μία από τις ως άνω διαδικασίες ή στον ν.4307/2014 ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή τους στις διαδικασίες αυτές ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 15 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

• Όταν δεν έχουν ακόμη παρέλθει 12 μήνες από την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

• Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής ή εταίρος, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ορισμένα αδικήματα (ιδίως φοροδιαφυγή, ξέπλυμα, υπεξαίρεση, απάτη, καταδολίευση δανειστών κλπ) σε βαθμό κακουργήματος (εκτός εάν πρόκειται για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οπότε αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος).

 Ειδικά για τους διευθύνοντες συμβούλους, διαχειριστές, εταίρους των νομικών προσώπων πρέπει το αδίκημα να έχει τελεστεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σε ότι αφορά το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ρυθμίζονται ανεξάρτητα από αυτό. Προϋπόθεση ένταξης στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων είναι, να χρωστάμε συνολικά πάνω από 10.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές μας.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη μας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων. Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός δεν προβλέπει κάποια προθεσμία ένταξης .

Το σημαντικό είναι ότι προβλέπει κούρεμα 90% των τόκων και των προσαυξήσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Όλα τα παραπάνω βασίζονται (α) στα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη και (β) στα έσοδα και έξοδα του Οφειλέτη.

Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Ο Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης έως:
– 420 δόσεις για οφειλές προς Τράπεζες & Διαχειριστές δανείων (Funds) και
– 240 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, με δυνατότητα διαγραφών.

 

Πλεονεκτήματα του Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

 

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών είναι μια διαδικασία κατά την οποία ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο).

Επίσης, όλοι οι πιστωτές γνωρίζουν τις συνολικές οφειλές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη.

Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης, ώστε τελικά ο οφειλέτης να καταφέρει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

Τι προβλέπει ο Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής. Η διευθέτησή των οφειλών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Πλεονεκτήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Ο Εξωδικαστικος Μηχανισμος Ρυθμισης Οφειλων αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν τη πτώχευση. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να γίνουν και ρυθμίσεις κόκκινων δανείων.

Αν η πλειοψηφία των πιστωτών έρθει σε συμφωνία, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.

 
Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων, παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών.

Για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Ειδικά για τις τράπεζες και τα fund η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει ως και 35 έτη (240 δόσεις), αναλόγως με την ύπαρξη ή όχι προσημείωσης.

Διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 240 – 420 δόσεων

Η αίτηση αξιολογείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς που υποβάλλουν, μέσω της πλατφόρμας, πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Εάν ο οφειλέτης συναινέσει η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές. 

Η ρύθμιση των οφειλών ολοκληρώνεται με την καταβολή του συνόλου των δόσεων σε κάθε πιστωτή. Σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης καθυστερήσει 3 δόσεις ή το 3%, του συνολικά οφειλομένου ποσού σύμφωνα με τη ρύθμιση κάθε πιστωτής μπορεί να καταγγείλει τη ρύθμιση με αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον συγκεκριμένο πιστωτή η οποία συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αφαιρουμένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης. 

Οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.

Δείτε εδώ: Στατιστικά για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες - Αικατερίνη Πολυζώη - Διαμεσολαβήτρια - Λεωνίδας Στάμος Δικηγόρος - Διαπραγμάτευση με Funds - Ρύθμιση δανείων