Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 240 - 420 δόσεων - - πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ). Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υπερχρεωμένους πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες να έχουν πλέον το δικαίωμα στη «δεύτερη ευκαιρία» και την επιλογή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, προστατεύοντας παράλληλα την πρώτη τους κατοικία.

Η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δύναται να προβλέπει:
Mερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:

 • προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής,
 • έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και
  έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ
 • προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

Να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, ως εξής:

 • οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις
 • τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν σε έως:
  420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
 • 240 δόσεις για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
 • 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια

Ο Νόμος παρέχει και πρόνοιες στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ρυθμίζουν τις οφειλές τους και έτσι η πολιτεία παρέχει Κρατική επιδότηση στα δάνεια 1ης κατοικίας για 5 έτη.

Αν ο οφειλέτης χρωστάει σε πολλαπλούς πιστωτές (άνω του ενός) και το 90% του συνολικού χρέους του ανήκει μόνο σε έναν ιδιώτη θεσμικό πιστωτή ή τα συνολικά του χρέη (προς όλους τους θεσμικούς πιστωτές) είναι μικρότερα από 10.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας με τους πιστωτές του, μέσω άλλων εργαλείων, όπως:
Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο: με αξιοποίηση των πάγιων / έκτακτων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ αντίστοιχα.
Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων: με αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Σκοπός πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού

Η ρύθμιση των οφειλών, με τρόπο που να αποφεύγεται η απώλεια της περιουσίας του οφειλέτη.
Στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων και το αξιόχρεο των φυσικών προσώπων.

Ποια τα οφέλη απο τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Αναστολή αυτοδικαίως των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (π.χ. πλειστηριασμοί και κατασχέσεις ή κήρυξη πτώχευσης), υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης
Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων & προσαυξήσεων
Επιδότηση δόσης δανείων ευάλωτων νοικοκυριών με υποθήκη / προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως για 5 έτη

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση στο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

Όλοι οι οφειλέτες νομικά και φυσικά πρόσωπα ακόμη και πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα.

Ενδεικτικά:

 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Αγρότες
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Μισθωτοί
 • Δημόσιοι υπάλληλοι
 • Προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ποιες οι προϋποθέσεις;

 • το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ τουλάχιστον το 90% των συνολικών οφειλών δεν οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα
 • o οφειλέτης δεν έχει υποβάλει αίτηση ή υπαχθεί σε διαδικασίες εξυγίανσης, πτώχευσης, εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με βάση διατάξεις προηγούμενων νόμων, π.χ 4469/2017, 3869/2010 κλπ ή έχει έγκαιρα παραιτηθεί από τις ανωτέρω διαδικασίες
 • ο οφειλέτης δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του αρ.68 του ν.4307/2015
 • ο οφειλέτης έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, αλλά επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (εξαιτίας μείωσης των εισοδημάτων του είτε αύξησης των δαπανών του)οφειλέτης δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του αρ.68 του ν.4307/2015
 • ο οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή οι διαχειριστές νομικού προσώπου) δεν έχει καταδικαστεί σε αδικήματα όπως φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, κλπ
 • ο οφειλέτης δεν έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση

Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

Μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω οφειλές προς τους εξής πιστωτές (συμμετέχοντες πιστωτές):

 • Οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα κλπ)
 • Οφειλές προς το Δημόσιο
 • Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ποιες οφειλές δεν μπορούν να ρυθμιστούν;

Δε ρυθμίζονται οι εξής βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο:

 • οφειλές υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ Ο.Τ.Α.),
 • απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων κλπ,
 • οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδο της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο
 • οφειλές που ρυθμίστηκαν βάσει διατάξεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (εν ισχύ ή προγενέστερων).
 • Ακόμα δε ρυθμίζονται οφειλές προς κάθε άλλο πιστωτή (π.χ. προμηθευτές).
Ποια τα αποτελέσματα της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών;

Με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται σε καταλαμβανόμενο πιστωτή, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίστηκε. Αναστέλλεται επίσης τυχόν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που είναι σε εξέλιξη για απαίτηση που ρυθμίστηκε.

Επιπλέον, σε σχέση με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:
 • χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
 • αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους και ασφαλιστικών εισφορών
 • επέρχεται η αυτοδίκαιη κατάργηση προηγούμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και
 • αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης.

Χρήσιμες ερωτήσεις & απαντήσεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν. 4738/2020);

Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά που έχουν οφειλές προς τις τράπεζες, την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο νόμος 4738/2020 αντικαθιστά τα προηγούμενα νομοθετήματα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως το γνωστό Νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010). Σημαντικό είναι επίσης, οι οφειλές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται μόνο σε έναν φορέα κατά 90%.

Μπορούν να ενταχθούν οφειλές που δεν είναι σε καθυστέρηση;

Προβλέπεται η δυνατότητα αυτή, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη δυσκολία εξόφλησης και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση εισοδημάτων κατά 20% τουλάχιστον.

Οι Τράπεζες και τα Funds υποχρεούνται να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης;

Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία. Eάν τελικά δεν δώσουν πρόταση οι Τράπεζες και τα Funds, οι οφειλέτες μπορούν να προσφύγουν σε αυτές με απευθείας διαπραγματεύσεις, εκτός της διαδικασίας της πλατφόρμας.

Πως ακριβώς ξεκινάει η διαδικασία;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών και η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου υπολογίζοντας την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Τι αριθμό δόσεων μπορεί να πετύχει ένας οφειλέτης μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού;

Αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 240 δόσεις, ενώ ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.

Μπορεί ένας οφειλέτης να επιλέξει να κάνει αίτηση μόνο με κάποιον πιστωτή και όχι με όλους;

Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ρύθμισης με κάποιον ή κάποιους πιστωτές. Πρόκειται για ρύθμιση του συνόλου των οφειλών (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία).

Μπορεί ο οφειλέτης να υποβάλλει αίτημα διαμεσολάβησης προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης για τη ρύθμιση των οφειλών του;

Προβλέπεται αυτή η δυνατότητα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη πρότασης από τους πιστωτές. Το αίτημα θα πρέπει να γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων. Αν γίνει δεκτό, τότε ορίζεται διαπιστευμένος διαμεσολαβητής εξειδικευμένος στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Αν η διαμεσολάβηση δεν οδηγήσει σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος, λήγει χωρίς δυνατότητα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων μετά την οριστική υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει και τους πλειστηριασμούς;

Η αναστολή δεν περιλαμβάνει πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, ούτε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια για τη διενέργεια του πλειστηριασμού (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).

Ποιοι είναι οι ευάλωτοι δανειολήπτες (ν. 4472/2017);

Για να χαρακτηριστεί ένας οφειλέτης ως ευάλωτος, το συνολικό ετήσιο εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως των 180.000 ευρώ.

Μπορεί η έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου δανειολήπτη να αναστείλει έναν πλειστηριασμό;

Ο οφειλέτης ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος, έχει τη δυνατότητα λήψης βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, αρκεί να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει είτε: κηρυχθεί σε πτώχευση, είτε κατασχεθεί η κύρια κατοικία, είτε καταρτίσει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Η έκδοση βεβαίωσης μπορεί να αναστείλει τον πλειστηριασμό, όπως έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις έως σήμερα.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την αίτηση σας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Καλέστε μας σήμερα στα τηλέφωνα 210.220.4277 & 693.22.71.112 για δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο για Ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Γεώργιος Φ. Κοντός
Είμαι ο Γεώργιος Φ. Κοντός, Επαγγελματίας Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής (Certified Professional Negotiator® – CPN). Διαθέτω την πλήρη εκπαίδευση από την Ακαδημία Επαγγελματιών Διαπραγματευτών (Academy of Professional Negotiators) των ΗΠΑ-Καναδά. Επιπλέον παρακολούθησα και το συμπληρωματικό σεμινάριο για την «Πειθώ» στις διαπραγματεύσεις από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων. Αναλαμβάνω τραπεζικές διαπραγματεύσεις, διαπραγμάτευση με funds, , διαπραγμάτευση με εισπρακτικές και ρύθμιση δανείων. Διαθέτω επίσης πιστοποιήσεις στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική (Certificate in Finance and Accounting), στη Λειτουργία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Certificate in Business Strategy and Operations), στις Διεθνείς Επιχειρήσεις (Certificate in International Business), International Diploma in Business Management και το Mini MBA.

44 Comments

 • Γεωργιος Κουφακης 30/03/2023

  Καλημερα. Εχω οφειλες προς τραπεζες και δημοσιο και θελω να τα ρυθμισω μεσω του εξωδικαστικου μηχανισμου. Ποια ειναι η διαδικασια και ποια η αμοιβη σας;

  • Καλημέρα σας κύριε Κουφάκη, μπορούμε να κλείσουμε ένα δωρεάν ραντεβού, προκειμένου να χαρτογραφήσουμε αρχικά το πρόβλημα σας και να σας ενημερώσουμε εκτενέστερα, τόσο όσον αφορά απορίες που τυχόν θα έχετε από την χρήση της πλατφόρμας, όσο και για το κόστος. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2102204277.

 • Χρήστος Ταλ. 31/03/2023

  Ο κύριος Κοντός είναι απόλυτα καταρτισμένος, δημιουργικός και αποτελεσματικός! Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική πρόταση ρύθμισης.

 • Αλεξάνδρα Κ. 31/03/2023

  Τι κερδίζω αν ενταχθώ στην εξωδικαστική ρύθμιση;

  • Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών διασφαλίζεται:
   ■ Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, διώξεις κ.λπ.) εκτός αν έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί εντός 3 μηνών από τότε που υπέβαλε αίτηση.
   ■ Εως 240 δόσεις (20 χρόνια) προς το Δημόσιο ή έως 420 προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (35 έτη).
   ■ Διαγραφή μέρους της οφειλής με κριτήριο τι έχει και μπορεί να πληρώσει ο οφειλέτης ώστε να είναι βιώσιμη η λύση και να μπορεί να αντεπεξέλθει.

 • Αθανάσιος Παππάς 31/03/2023

  Εκτός από ληξιπρόθεσμα χρέη, μπορώ να ρυθμίσω και ενήμερες ή άλλες τρέχουσες οφειλές;

  • ■ Γενικώς ρυθμίζονται μόνο οφειλές επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, άνω των 10.000 ευρώ.
   ■ Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ρυθμιστούν και εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές χωρίς να έχουν βγει ακόμα ληξιπρόθεσμες, εφόσον ο αιτών επικαλείται ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% (μείωση εισοδημάτων κατά 20% ή διατήρηση εισοδήματος σταθερού και αύξηση δαπανών κατά 20%).

 • Σωτήρης Μπ. 01/04/2023

  Ποια είναι η διαδικασία και πόσο χρόνο απαιτεί;

  • ■ Η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο σε 2 μήνες.
   ■ Υποβολή αίτησης στο ofeiles.gov.gr με κωδικούς TAXISnet.
   ■ Οι οφειλέτες παρέχουν άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.
   ■ Αυτοματοποιημένα καταγράφονται σε 15 μέρες όλα τα χρέη και εισοδήματα.
   ■ Οι ίδιοι συμπληρώνουν και ό,τι επιπλέον δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο (π.χ. έξοδα διατροφής, οφειλές σε ΔΕΚΟ κ.λπ.).
   ■ Με αλγόριθμο υπολογίζεται τι μένει να πληρώνει ο οφειλέτης και παράγεται η σχετική ρύθμιση χωρίς εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και ΦΚΑ.

 • Αλεξάνδρα Α. 01/04/2023

  Πότε και πώς κάνουν ρυθμίσεις οι τράπεζες;

  • ■ Με την υποβολή αίτησης και την άρση απορρήτου η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα δόση και «κούρεμα».
   ■ Άμεσα ενημερώνονται οι χρηματοδοτικοί φορείς.
   ■ Μπορούν να την αποδεχτούν (ως πλειοψηφία 60% των απαιτήσεων ή 40% των υποθηκών), αλλιώς την απορρίπτουν.
   ■ Αν την απορρίψουν, η πλατφόρμα παράγει εναλλακτική πρόταση (Αλγόριθμος Β) με τις έως 420 δόσεις ή και «κούρεμα» έως 80%.
   ■ Αν οι τράπεζες αρνηθούν και την πρόταση αυτή, πιθανότατα θα έχουν λόγο για περαιτέρω έρευνα του οφειλέτη.

 • ΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 03/04/2023

  Εχω χρέη στην εφορια μόνο, περίπου 45.000 ευρώ. Αν μπω στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα μπορώ να ανοίξω επιχείρηση σε τρία περίπου χρόνια?

  • Κυρία Αλεξοπούλου μπορείτε να υπαχθείτε στον Εξωδικαστικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες καλέστε μας στο 210.220.4277

 • Ελένη Αλευρά 04/04/2023

  Τι «κούρεμα» οφειλών προσφέρει ο εξωδικαστικός;

  • ■ Το «κούρεμα» προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% στα πρόστιμα ή 85% των απαιτήσεών του από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
   ■ Στην περίπτωση διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ύστερα από αντιπρόταση των πιστωτών (Αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να φτάνει στο 75%. Ωστόσο διαγραφή βασικής οφειλής από παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) και οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές απαγορεύεται από τον νόμο.
   ■ Στην ίδια περίπτωση (Αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» προς τις τράπεζες ή φορείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).

 • Στέλλα Αριστειδου 05/04/2023

  Είμαι μονοπροσοπω νοικοκυριό χήρα συνταξιούχος και το εισόδημα μου είναι 13,000 ευρώ ετησίως. Οι ρυθμίσεις που έχω προς τράπεζες και δημόσιο ανέρχονται στα 800 μηνιαίως.

  • Κυρία Αριστείδου επειδή χειμαζόμαστε επιπλέον διευκρινήσεις προκειμένου να σας απαντήσουμε υπεύθυνα, παρακαλούμε καλέστε μας στο 210.220.4277 ώστε να σας κατατοπίσουμε.

 • Στεφανος 05/04/2023

  69723ΧΧΧΧΧ Στεφανος

 • Αλεξανδρος 06/04/2023

  Αλεξανδρος, έχω χρέος 35000 χιλιάδες ευρώ, μου έχουν δεσμεύσει τον λογαριασμό από ιδιώτη, από τον Ιανουάριο εχει βγει απόφαση κατάσχεση λογαριασμού όρος τρίτους, μπορώ να πάω εξωδικαστικά ?

 • ioannis athanasiou 10/04/2023

  Καλησπερα. Ποιο ειναι το deadline για την υποβολη των αιτησεων?

 • Ελένη Βογιατζάκη 11/04/2023

  ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ;

  • Aπό την πλατφόρμα αντλούνται αυτόματα τα εξής έγγραφα:
   1.Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών, 2. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
   3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) των τελευταίων πέντε (5) ετών, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
   4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,
   5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
   6. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
   7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες και των φυσικών προσώπων που είναι αλληλέγγυα με τον οφειλέτη εκ του νόμου για την παράλειψη καταβολής οφειλών,
   8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά τον οφειλέτη και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213,
   9. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

 • Ιωάννης Κ. 11/04/2023

  Ευχαριστούμε πολύ για την άψογη συνεργασία!

 • Δημήτρης Σωτηρίου 13/04/2023

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ; ΠΟΙΑ ΧΡΕΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ; ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ;

  • Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (βλ. επόμενη ερώτηση), το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν την πτώχευση. (άρθρο 5 παρ. 1) Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της ρύθμισης των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, χωρίς να τίθεται όριο στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Όμως, για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις. (άρθρο 22)

 • Περιστέρης Θωμάς 14/04/2023

  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ;

  • Η υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων. (άρθρο 13 παρ. 2)

 • Αθανασόπουλος Θ. 14/04/2023

  ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ «ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ;

  • Ως «πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών» νοείται το ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές. (άρθρο 6)

 • Κατερίνα Πανουσοπούλου 16/04/2023

  ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΧΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ;

  • Η σύμβαση αναδιάρθρωσης μπορεί να υπογραφεί είτε ενιαία μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη είτε να συναφθεί ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο. (άρθρο 14 παρ. 1)

 • Ιουλία Παπαδοπούλου 16/04/2023

  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ;

  • Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
   Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 ν. 4174/2013 (Α’ 170) (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
   Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται. (άρθρο 22)

 • Κώστας 17/04/2023

  Για σας χρόνια πολλά έχω κάνει αίτηση στον εξωδικαστικο η ριθμιση που βγήκε δεν με συμφέρει πως μπορεί να βάλω διαμεσολάβηση

 • Παύλος Π 19/04/2023

  Καλησπέρα σας,
  μετά την απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου στο πλαίσιο της Ακούσιας Δικαιοδοσίας υπέβαλα έφεση για χρέη μου περί τα 150.000 ευρώ προς δύο Τράπεζες. Σκέφτομαι όμως να πάω σε εξωδικαστικό. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ δεδομένου ότι βρίσκομαι στην δικαστική οδό και εάν μπορεί να αναλάβει το χρέος αυτό η κόρη μου και να τις μεταβιβάσω βέβαια την πρώτη μας κατοικία.

 • Απόστολος 02/05/2023

  Τη μικρη μου επιχειρηση μπορω να τη κρατήσω αν μπω στο μηχανισμο? Αν οχι, πώς θα πληρώνω τις δοσεις?

 • Φώτης Μαριδάκης 30/05/2023

  Εγώ και η σύζυγος μου σας ευχαριστούμε πολύ γιατί δώσατε λύση στο σύνολο των οφειλών μας!

 • Λαμπρος Καιτατζης 04/07/2023

  Καλησπερα, υστερα απο 2 μηνες υπομονης και καταθεσης ολων των απαραιτητων στοιχειων/δικαιολογητικων στην πλατφορμα του εξωδικαστικου η αιτηση μου (αριθ. 227380) κριθηκε ακαρπη γιατι το 95% του πραγματικου μου χρεους, που αυτην την στιγμη διαχειριζονται οι εταιρειες διαχειρισης χρεων για λογαρισμο των τραπεζων Αττικης και Πειραιως, δεν παρουσιαστηκε ποτε αλλα και δεν αφησε την πλατφορμα του εξωδικαστικου να αντληση στοιχεια, με την δικαιολογια του οτι δεν υπαρχει θεσμικο πλαισιο που να υποχρεωνει τους διαχειριστες να καταθετουν στοιχεια οφειλων (οποτε ειναι στην διακριτικη τους ευχερεια) και φυσικα να τους υποχρεωνει να συμμετασχουν στην ολη διαδικασια, φυσικα με της ευλογιες της πλατφορμας και του ολου μηχανισμου.
  Βαση αυτου θα ηθελα να σας ρωτησω αν υπαρχει αλλη διεξοδο που να μπορει να υποχρεωνει τους πιστωτες να πρεπει να ανταλλαξουν στοιχεια με την πλατφορμα και να κατσουν στο τραπεζι του εξωδικαστικου για διαπραγματευση μιας και αυτη η διαδιακασια μαλλον δεν λειτουργει παντα προς οφελως μας ποσο μαλλον αμα οι διαχειριστες εποφθαλμιουν ακινητη περουσια η οποια ειναι ηδη προσημειωμενη.
  Με εκτιμηση

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ 22/10/2023

  Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.Μπορω να πάρω βεβαίωση ευάλωτου δανειολήπτη αν πληρώ τα κριτήρια?

  • Φυσικά εννοείται ευάλωτου νοικοκυριού…. ναι μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *