Διαπραγματευτής Μονομάτι – Κόντιτα (Αχαρνές Αττικής)