Διαπραγμάτευση με servicer Σκάρπιζα (Κίτσι Αττικής)