Διαπραγμάτευση με servicer Νικομηδινό Θεσσαλονίκης