Διαπραγμάτευση με servicer Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης