Διαπραγμάτευση με servicer Κοπρίσια – Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωση Αττικής)