Διαπραγμάτευση με servicer Κοκκιναράς (Κηφισιά Αττικής)