Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Οξύλιθου Ευβοίας