Διαπραγμάτευση με servicer Αυλίζα – Αγία Μαύρα (Αχαρνές – Ζεφύρι)